Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

 


ทันตแพทย์วิทยา  โปธาสินธุ์

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกุยบุรี


ข้อมูลบัตรทอง

 

1241190592

   บัตรทอง คืออะไร ?
          คือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิตามโครงการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง ?
          ผู้ถือบัตรทองจะได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน ทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการอนามัยอันจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 
ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกันความพิการ 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการอื่นใดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้น โดยไปรับบริการได้ที่สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

ใครคือผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรทอง ?
          ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทองคือ ประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่น
ยกเว้น  
          
1. ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 
              ยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอยหรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
          2. ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว
          3. ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ

ขอบัตรทองได้ที่ไหน ?
          ต่างจังหวัด : ขึ้นทะเบียนได้ที่สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน
          กรุงเทพมหานคร : ขึ้นทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกำหนด

ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?     
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)
          - สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่
          - กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เพิ่มเติมสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้าน หรือ
            หนังสือรับรองของผู้นำชุมชนรับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง หรือรับรองตนเองพร้อมแสดงหลักฐานอื่นประกอบ เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ
            
ค่าโทรศัพท์ ที่มีชื่อตนเอง เป็นต้น

เมื่อเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไร ?
          - เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทอง
          - แสดงความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครั้ง
          - แสดงบัตรทองพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนา
สูติบัตร หรือใบเกิด)
          - ควรไปรักษาในเวลาทำการ หรือเวลาที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลกำหนด

ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทำอย่างไร ?
          - เข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง หรือโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ
          - กรณีฉุกเฉินไปรักษาโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ระบุในบัตรทองได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
          1. การตรวจและการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
          2. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
          3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
          4. การวางแผนครอบครัว
          5. ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สู่ลูก
          6. การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
          7. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
          8. การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
          9. การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนำด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์
              เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะ และลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน

บริการที่ต้องร่วมจ่าย 30 บาท
          1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่าน
              การรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          2. การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง นับตั้งแต่ใช้สิทธิในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
          3. ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
          4. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียม
              ในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
          5. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
          6. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

บริการที่ไม่คุ้มครอง 
          1. โรคจิตที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน (เนื่องจากมีงบประมาณเฉพาะ)
          2. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
 (เนื่องจากมีงบประมาณเฉพาะ)          
          3. อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถ และอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่บริษัท
              หรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย
          4. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
          5. การผสมเทียม
          6. การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
     
     7. การตรวจวินิจฉัยและรักษาใด ๆ ที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
          8. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน  เกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้อง
              รักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
          9. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
          10. การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
          11. ยาต้านไวรัสเอดส์ ยกเว้นกรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สู่ลูก
          12. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1330

 

 

 

Copyright © 2014 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์. All Rights Reserved.
e-mail : kuiburihos@kuiburihospital.go.th