13. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

2.พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3.หนังสือเวียน

4.คู่มือ แนวทาง