12. สาระความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ขั้นตอนการเย็บหน้ากากอนามัย (แบบผ้า)
  • D.I.Y หน้ากากอนามัยทำเอง จาก กรมอนามัย
  • Novel coronavirus WHO Thailand
  • สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (Novel coronavirus 2019) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
  • แนวทาง ารสนบสวนโรคทางระบาดวิทยา รณีโรคปนดนั เอสบจา เอชื้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ กทม.
  • พญ.จริยา_IPC
  • แนวทางการส่งต่อ กรณีผู้ป่วยปอดอักเสบจาก เชือ้ Novel Coronavirus 2019 ในเขต กรุงเทพมหานคร
  • รศ.นพ.ทวี_Wuhan.nCoV.17-1.20