โครงสร้างโรงพยาบาลกุยบุรี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุยบุรี
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวิทยา  โปธาสินธุ์
ตำแหน่ง ทันตแพทยท์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
โทร 032-681108