โครงสร้างโรงพยาบาลกุยบุรี

ทันตแพทย์วิทยา  โปธาสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี