โครงสร้างโรงพยาบาลกุยบุรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา  กลีบสุวรรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์