ประวัติโรงพยาบาลกุยบุรี

         โรงพยาบาลกุยบุรี เดิมชื่อ “โรงพยาบาลกุยบุรี แห่งที่ 2” ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นที่ดินบริจาคของนายประสิทธิ์ ชลอสันติสกุล จำนวน 20 ไร่ และนายสวัสดิ์ เจียเจริญ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ดำเนินกาiก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง 
               วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เริ่มบริหารจัดการ มีขนาดเตียง 10 เตียง มีบ้านพักแพทย์รวมอยู่ในที่ให้บริการ
               วันที่ 17 เมษายน 2538 เริ่มเปิดตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก
               วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน
               วันที่ 18 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกุยบุรี เดือนเมษายน 2542 ขยายขนาดโรงพยาบาล เป็นขนาด 30 เตียงเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อ , อาคารแพทย์แผนไทย 

                วันที่ 16 มีนาคม 2554 ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด
                วันที่ 24 เมษายน 2555 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ

วิสัยทัศน์

         “ประชาชนทุกคนสุขภาพดี ประทับใจบริการ”

พันธกิจ

           1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
           2. พัฒนาโครงสร้างกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
           3. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ
           4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
           5. สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ